چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

معاونت بهره‌برداری و توسعه فاضلاب

معرفی

نام و نام خانوادگی: کیانوش بیرانوند
سمت: سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

نام پدر:خداداد 

محل تولد:خرم آباد

تلفن:۰۶۶۳۳۲۲۵۸۰۷ 

پست الکترونیک: fazelab@abfa-lorestan.ir

آدرس محل کار: خرم اباد - خ ولي عصر(عج) –تقاطع بلوار و شصت متری -شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

سوابق تحصيلي

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام مركز آموزشي يا دانشگاه

۱

كارشناس

مهندسی عمران

دانشگاه صنعت اب و برق
۲ کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه  علم و صنعت تهران

سوابق شغلي

رديف سمت محل خدمت از تاريخ تا تاریخ
۱ ناظر پروژه هاي فاضلاب    خرم آباد ۱۳۷۸/۰۶/۱۶ ۱۳۸۳/۰۶/۳۰
۲ رئیس اداره بهره برداری ازتاسسیات آب و فاضلاب خرم آباد ۱۳۸۳/۰۶/۳۰ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹
۳ مدیر امور آب و فاضلاب  خرم آباد ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
۴ مشاور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خرم آباد ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
۵ مدیر دفتر توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب خرم آباد ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۶ مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های فاضلاب خرم آباد ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

سوابق تجربي و دوره آموزشي

 

۱ عنوان دوره
۲ دوره بهبود مدیریت
۳ هزینه های کیفیت
۴ پروژه طرح ومحاسبه ساختمان
۵ آشنایی باتحلیل وطراحی پی های گسترده بااستفاده از نرم افزار
۶ بهداشت روانی کار
۷ طراحی وشبیه سازی ومدیریت شبکه فاضلاب شهری
۸ مدیریت وبهره برداری از تصفیه فاضلاب  
۹ اندیشه های اسلامی در مدیریت
۱۰ مفاهیم پایه اطلاعات
۱۱ روشهای افزایش عمر مفید سازه های بتنی
۱۲ برنامه ریزی وکنترل پروژه با کمک نرم افزار پریماورا
۱۳ روش های موجود موجود در برنامه ریزی،زمان بندی وکنترل پروژه
۱۴ کارگاه تجارب طراحی وشناخت بتن پلیمری وکاربران در خطوط انتقال آب
۱۵ تعمیرات ونگهداری پیشگیرانه
۱۶ ارزیابی وخودارزیابی براساس مدلefqm
۱۷ اصول راهبردی ونگهداری فرآیند ها وتاسیسات تصفیه آب وفاضلاب
۱۸ لرستان براساس مدلEFQMخودارزیابی شرکت آب وفاضلاب استان
۱۹ تدوین تربیت ارزیاب وآشنایی با مدل  اظهار نامهEFQM
۲۰ دوره مدیریت وبرنامه یزی پروژه های آبفا
۲۱ دوره پدافند غیرعامل (مبانی ،اصول وشیوه های پدافند غیرعامل)
۲۲ دوره arc وکاربرد آن در صنعت آب
۲۳ سیمنار نیرو افزایی کارکنان
۲۴ دوره بهبودبهره برداری از چاه های آب شرب
۲۵ ISOو۱۴۰۰۱-۲۰۰۴OHSAS1800-2007 تشریح الزامات ومستند سازی استانداردهای
۲۶ دوره تربیت ممیزان داخلی سیستم مدیریت یکپارچه
۲۷ دوره شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی وشناسایی وارزیابی ریسک
۲۸ دوره تحول ونوآوری
۲۹ کارگاه آموزشی (بدون کد) بهسازی لرزه ای خطوط ومخازن آب
۳۰ دوره مستند سازی تجربیات
۳۱ دوره برنامه ریزی وکنترل پروژه
۳۲ آشنایی باقانون دیوان محاسبات واصلاحات بعدی آن
۳۳ ارزیابی عملکرد کارکنان
۳۴ مدیریت بهره وری
۳۵ روش تحقیق
۳۶ بهداشت آب و فاضلاب
۳۷ مدیریت بحران
۳۸ آمار و کاربرد آن در مدیریت
۳۹ ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
۴۰ امنیت ملی ۱
۴۱ ترمیم وبازسازی شبکه های فاضلاب کشور آلمان

عضويت در كميته ها و كارگروه ها

رديف عنوان كميته يا كارگروه تاريخ
۱ عضو کمیسیون عمران وترافیک شورای اسلامی شهر  
۲ عضو علی البدل شورای اسلامی کارشرکت آب وفاضلاب  
۳ عضو کمیته مقابله با خشکسالی شرکت  
۴ عضو کیته ساماندهی وفروش انشعابات شرکت  
۵ عضو کمیته فنی وبازرگانی شرکت  
۶ عضو کمیته پیمان معاونت مهندسی وتوسعه فاضلاب  

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

حسین فاضلی

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب

۱۴۵

۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

مرتضی کائیدی

مدیر دفترسیستم های کنترل و انرژی فاضلاب

 

۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

داریوش آزادی

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب

 

۳۳۲۲۵۸۰۷

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

محسن عادلی

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب

۱۳۹

۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴

شرح وظایف

 • تعيين خط مشي ها ، استراتژي ها وسياستهاي مورد نظر واحد با توجه به مصوبات مديريت شركت و آيين نامه هاي مربوطه .
 • بررسي وبازنگري سيستمهاي عملياتي واحدهاي مختلف وايجاد بازخورهاي مناسب به منظور بهينه سازي آنها ورفع تنگناهاي موجود .
 • بررسي وبازنگري سيستمهاي عملياتي به منظور ارزيابي ، كنترل وپيگيري برنامه هاي واحدهاي مختلف .
 • همكاري در برنامه ريزي وتامين نيروي انساني مورد نياز واحد تحت سرپرستي .
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي واحدهاي مختلف براساس برنامه هاي كلي مصوب مديريت .
 • نظارت و كنترل براجراي برنامه ها توسط واحدهاي مختلف به منظور حصول اطمينان از تطبيق آنها با هدفها وبرنامه هاي تعيين شده و پيگيري علل انحرافات از برنامه هاي مربوطه .
 • ارائـه روشها وپيشنهادات به منظور بالابردن سطح كيفيت وكميت محصولات و خدمات ارائـه شده وتقليل هزينه هاي واحد .
 • نظارت و كنترل برتهيه وتدوين روشها و دستورالعمل هاي موردنياز براساس استانداردهاي ملي و بين المللي .
 • مراجعه به واحدهاي عملياتي به منظور كنترل وارزيابي چگونگي اجراي برنامه ها .
 • بررسي و اظهارنظردرمورد انعقاد قراردادهاي انجام پروژه ها در جهت پيشبرد اهداف وفعاليتهاي شركت .
 • بررسي وتاييد صورتحسابها وهزينه هاي انجام شده در واحدهاي مختلف .
 • كنترل نحوه كاربرد مطلوب و استفاده بهينه از منابع مالي ، تخصصي و نيروي انساني در واحدهاي مختلف .
 • بررسي آمار و تجزيه وتحليل اطلاعات و ارائـه نظرات مشورتي جهت بهره گيري صحيح ومنطقي ازمنابع بالقوه شركت .
 • بررسي و كنترل وضعيت پيشرفت پروژه هاي دردست اقدام و مطابقت يا برنامه هاي تعيين شده و تهيه وتنظيم گزارشهاي لازم جهت ارايه به مديريت شركت .
 • حضور در جلسات معاونین به منظور پيگيري و حل وفصل مسائل شركت و واحد تحت سرپرستي .
 • شركت درجلسات تخصصي وارائـه گزارشات ، آمار ، بودجه و برنامه ريزي در چهارچوب فعاليتهاي شركت .
 • بررسي و مقايسه فعاليت هاي شركت و تجزيه وتحليل اثْرات اقتصادي آنها وتهيه گزارشات توجيهي بمنظور تشريح نقاط قوت وضعف هريك و ارائـه پيشنهادات وطرحهاي مناسب .
 • دريافت آمار واطلاعات وگزارشهاي مربوط به عملكرد قسمتهاي مختلف وتهيه وتنظيم گزارش تلفيقي جهت ارائـه به مافوق .
 • ارائه طرحهای بهبود مدیریت ،بررسی وشناخت سازمان ،ارتباطات سازمانی ،تسهیل و منطقی کردن کارها،بهبود فرآینده و گردش کار.