پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

اساسنامه شرکت

فعاليتهاي اصلي شركت طبق ماده يك اساسنامه عبارتست از:

۱- بهره‎ برداري از تأسيسات مرتبط با تأمين و توزيع آب شهري بعد از آبگيري نظير تصفيه‎ خانه‎ ها، ايستگاه هاي پمپاژ، خطوط انتقال، منابع چاه ها، سيستم هاي كنترل و شبكه‎ هاي توزيع.

۲- بهره ‎برداري از شبكه ‎هاي جمع ‎آوري و دفع فاضلاب.

۳- اجراي شبكه ‎هاي مربوط به توزيع آب شهري.

۴- اجراي طرحهاي جمع‎ آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب.

۵- اجراي طرحهاي تأمين و انتقال آب با توجه به تبصرة ۳ ماده يك قانون فوق.

۶- سرمايه گذاري و مشاركت در مؤسسات و شركت هايي كه با اهداف و وظايف شركت مرتبط باشد, به منظور ارتقاءكيفي وكمي فعاليت هاي شركت.

۷- انجام امورتحقيقاتي و آموزشي در راستاي اهداف شركت و هماهنگ با برنامه ريزي شركت آب وفاضلاب كشور.