چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

تاریخچه شرکت

 ۲-۱- تأسيس و شروع فعاليت شركت

۲-۲- موضوع و هدف شركت

۲-۳- مركز شركت

۲-۴- سرمايه شركت

۲-۵- اركان شركت

۲-۶-  اعضاء اصلي هيأت مديره

  

۲-۱- تأسيس و شروع فعاليت شركت

به استناد ماده يك قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹در تاريخ۲۸/۴/۱۳۷۲شركت آب وفاضلاب استان لرستان(سهامي خاص)به جهت ايجاد و بهره برداري تاسيسات تقسيم وتوزيع آب شهري و تاسيسات مرتبط با جمع آوري,انتقال و تصفيه فاضلاب سطح كل استان لرستان,تشكيل وبا اهداف ذيل شروع به فعاليت نمود.  

 

۲-۲- موضوع و هدف شركت

فعاليتهاي اصلي شركت طبق ماده يك اساسنامه عبارتست از :

الف- بهره ‎برداري از تأسيسات مرتبط با تأمين و توزيع آب شهري بعد از آبگير نظير تصفيه‎ خانه ها، ايستگاه هاي پمپاژ، خطوط انتقال، منابع چاه ها، سيستم هاي كنترل و شبكه‎ هاي توزيع.

ب- بهره برداري از شبکه‎ هاي جمع ‎آوري و دفع فاضلاب.

ج- اجراي شبکه هاي مربوط به توزيع آب شهري.

د- اجراي طرحهاي جمع‎ آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب.

ه- اجراي طرحهاي تأمين و انتقال آب با توجه به تبصرة ۳ ماده يك قانون فوق.

و-سرمايه گذاري و مشاركت در مؤسسات و شركت هايي كه با اهداف و وظايف شركت مرتبط باشد,به منظور ارتقاءكيفي وكمي فعاليتهاي شركت۰

ز-انجام امورتحقيقاتي,آموزشي در راستاي اهداف شركت وهماهنگ با برنامه ريزي شركت آب وفاضلاب كشور۰

ح-تشكيل شركتهاي جديد بر اساس تبصره (۲)ماده يك قانون فوق۰

ط-شركت مي تواند با موافقت رياست مجمع عمومي در شهرها ومناطق حوزه عمل خود به تشكيل شعب يا نمايندگي يا دفاتر پشتيباني مبادرت نمايد۰

ي-حوزه خدماتي شركت آب وفاضلاب استان لرستان محدوده قانوني شهرهاي تحت پوشش مي باشد۰

ك-مدت تاريخ شركت نامحدود است۰

شركت آب وفاضلاب استان لرستان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده وامور آن بر طبق قانون تشكيل شركت هاي آب وفاضلاب و مقررات اساسنامه شركت اداره ميگردد ودفتر مركزي آن درشهر خرم آباد ميدان كيو-بلواروليعصر واقع گرديده است۰

۱-۳ سرمايه شركت 

سرمايه شركت معادل ۱۰۰ميليون ريال است كه در يكهزار سهم بانام يكصد هزار ريالي تقسيم شده است و فهرست اسامي سهامداران و تعداد و درصد سهام هريك از آنها بشرح ذيل مي باشد:

شهرداري هاي استان لرستان ۴۹۰سهم۴۹/.درصد –شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور ۴۸۰سهم ۴۸/.درصد وشركت سرمايه گذاري صبا ۳۰سهم ۳/.درصد۰

 

۲-۴- اركان شركت

الف) مجمع عمومي : كه رياست آن به عهده وزير نيرو يا نماينده تام الاختيار آن.

ب) هيئت مديره : مركب از سه نفر عضو اصلي (كه يكي از آنها بايد مديرعامل باشد و دو نفر عضو علي البدل مي‎باشد).

ج) مديرعامل : بالاترين مقام اجرائي شركت و مجري مصوبات هيئت مديره مي‎باشد.

د) بازرس : مجمع عمومي يك بازرس اصلي و در صورت لزوم يك بازرس علي البدل را براي مدت يكسال معين مي‎كند.

۲-۵- اعضاي اصلي هيئت مديره

 ۱-آقاي یاسر اکبریان: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 

۲-آقاي طاهر فلاح نژاد:  عضو اصلی هیئت مدیره

۳-طیبه نیک پی : عضو علی البدل هیئت مدیره

۴-بهروز رباطی :  عضو علی البدل هیئت مدیره