چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعات و آمار در رابطه با وضعیت ارائه خدمت

تعداد پشتیبانی خدمت

تعداد تحویل خدمت

تعداد درخواست خدمت

شناسه خدمت

نام خدمت

ردیف

۷۰۰۰

۷۰۰۰

۷۵۰۱

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰

واگذاری انشعاب آب

۱

۳۰۰۰

۳۰۰۰

۳۹۴۱

۱۴۰۲۱۴۵۲۱۰

واگذاری انشعاب فاضلاب

۲

۲۹

۲۹

۳۱

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰

تغییر کاربری انشعاب آب

۳

۸

۸

۱۰

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵

تغییر قطر انشعاب آب

۴

۷۰۰

۷۰۰

۷۹۵

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲

تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

۵

۲۱۰

۲۱۰

۲۴۱

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳

تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

۶

۳۱۰

۳۱۰

۳۴۵

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴

تغییرظرفیت قراردادی انشعاب آب

۷

۳۰۰۰

۳۰۰۰

۳۴۵۲

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹

تعویض کنتور آب

۸

۶۴۸

۶۴۸

۷۲۰

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸

آزمایش کنتور آب

۹

۱۲۴۰۰

۱۲۴۰۰

۱۳۴۵۸

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵

اعلام کارکرد کنتور آب

۱۰

۳

۳

۳

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶

تفکیک کنتور آب

۱۱

۱

۱

۱

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷

تغییر مکان کنتور آب

۱۲

۱۲

۱۲

۱۵

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹

فروش آب تانکری

۱۳

۰

۰

۰

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰

نصب سیفون اضافی فاضلاب

۱۴

۱۳۲۰۰۰

۱۳۲۰۰۰

۱۳۸۲۴۱

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

۱۵

۱۱۰۰

۱۱۰۰

۱۲۴۵۰

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴

درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

۱۶

۷۰

۷۰

۸۵

۱۵۰۳۳۰۵۳۱۰۰

پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

۱۷

۲۱۷۷۲۰

۲۱۷۷۲۰

۲۴۱۷۲۵

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶

مشاهده سوابق صورتحساب‌ها و پرداختی‌های مشترکین آب و فاضلاب

۱۸

۰

۰

۰

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲

جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

۱۹

۰

۰

۰

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱

قطع موقت و وصل انشعاب آب

۲۰

 

 

 

۱۵۰۳۱۹۴۶۰۰۰

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

۲۱

۳۰

۳۰

۳۰

۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰

اطلاع رسانی قطعی آب

 

۲۲

۴۵۱

۴۵۱

۴۵۱

۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

۲۳

 

 

 

۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

۲۴