چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه‌ قطعی آب

به اطلاع می رساند آب محدوده  شهرخرم اباد  منطقه یک خیابان ضامن آهو، مخملکوه ،سپاهان،نظرزاده ،آپادانا ، کوی آبشار  و دماوند به علت تعمیرات شبکه   از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ به مدت ۵ ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  شهرالشتر خیابان  بیشتر نقاط شهر به علت شکستگی  از ساعت ۱۱:۰۰ مورخ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ به مدت ۳ ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  شهرخرم آباد  خیابان انقلاب  کوچه های آراسته به علت تعمیرات  از ساعت ۱۰:۰۰ مورخ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ به مدت ۳ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  شهرکوهدشت  شهرک شهید رجایی ،شهید رضایی،بوعلی،تارآباد شاهیوند،جهاد شمالی و جنوبی   به علت شکستگی  خط اصلی از ساعت ۰۹:۳۰ مورخ ۳۰دی ۱۴۰۲ به مدت ۱۰ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  روستای شهرک باباعباس  به علت تجهیز از ساعت ۲۱:۰۰ مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ به مدت ۱۳ ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  شهر بروجرد خیابان نیاوران   به علت مشکل در فشار شکن  مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰از ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۰ دی  ۱۴۰۲ به مدت ۴ساعت  قطع می باشد. ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  روستای تلوری سفلی خیابان بارفروشی روبه روی شرکت نفت  به علت تعمیرات از ساعت ۸:۰۰ مورخ ۵ دی  ۱۴۰۲ به مدت ۸ ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده   شهر بروجرد خیابان ابراهیم آباد  به علت تعمیرات  مورخ  ۲ آذر ۱۴۰۲  از ساعت ۹:۰۰ مدت ۳ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده مرکزی روستا ،روستای ده محسن  به علت نقص فنی در ایستگاه پمپاژ مورخ ۲۹/۸/۰۱۴۰۲ از ساعت ۱۹:۰۰  به مدت ۱۲ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  منطقه ۱ شهر خرم آباد خیابان دره گرم کوچه های نگارستان به علت تعمیرات از ساعت ۹:۰۰ مورخ ۸ مهر ۱۴۰۲ به مدت ۳ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.