چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

امور آب و فاضلاب نورآباد

معرفی                      

نام و نام خانوادگی:سعید عبدالهی
سمت: مدیر آب و فاضلاب نورآباد
محل تولد: نورآباد
تلفن:۰۶۶۳۲۷۲۴۳۹۲
نمابر: ۰۶۶۳۲۷۲۴۰۶۵
پست الکترونیک: delfan@abfa-lorestan.ir  
آدرس محل کار: نورآباد ، بلوار شهید بهشتی، روبروی آموزش و پرورش