شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان
1398/08/23  -  
دستورالعمل رسيدگي به حوادث و اتفاقات آب و فاضلاب

           شرح اقدامات :

6-1- اعلام حادثه : حوادثی که در سطح شهر اتفاق می افتد به دو طریق به واحد اتفاقات گزارش داده میشود:

الف – تلفن 122 و ثبت سیستم و اعلام کد حادثه

ب- از طریق مراجعه حضوری مشترک و یا همکاران و مدیران

پس از اطلاع رسانی به واحد اتفاقات برای هر حادثه یک کد پیگیری در نظر گرفته میشود و با توجه به ماهیت کار،  مسئول اتفاقات فرمهای تعمیرات (رفع حوادث آب) و (رفع حوادث فاضلاب) به شماره های

 AFF-156-00 و AFF-157-00 را در سیستم ثبت حوادث تکمیل مینماید و یک نسخه از این فرم را به پیمانکار مربوطه جهت تکمیل ارائه میدهد ، سپس مراحل ذیل توسط کارشناسان مربوطه انجام میپذیرد:

  1. مشاهده کد و محل حادثه در سیستم از طریق ناظر مربوطه در هر ناحیه و اعلام کدهای حادثه به پیمانکار مربوطه
  2. تقسیم کار اعلام شده از طریق سرپرست کارگاه پیمانکار به اکیپ های اجرائی بر اساس اولویت زمان انجام کار
  3. نظارت بر کارها در حین اجرا توسط ناظر بر اساس اولویت کار
  4. انجام کار توسط اکیپ و پر کردن فرم حادثه آب و تحویل آن به ناظر مربوطه
  5. ثبت کارهای انجام شده در سیستم 122 توسط سرپرست کارگاه پیمانکار

 

6-2- آمارها : ارائه آمار بصورت ماهیانه و هفتگی و یا تاریخ های دلخواه از طریق سامانه 122 و ارائه گزارشات کلی لوله و اتصالات و اقلام مصرفی و نوع و تعداد حوادث انجام شده .

6-3- نظارت بر کار پیمانکاربه ترتیب زیر انجام میشود :

الف-   نظارت دوره ای  توسط مسئولین اتفاقات در نواحی مختلف بصورت موردی ، در حین انجام کار و اتمام کار انجام میگیرد .

ب- نطارت عالیه توسط کارشناسان معاونت بهره برداری پس از اتمام کار پیمانکار بصورت موردی انجام میگیرد.

پیمانکار در پایان هر ماه فرم صورت جلسه تعمیر اتفاقات به شماره AFF-158-00 و فرم صورت جلسه لوازم مصرفی به شماره AFF-159-00 را تکمیل مینماید و به ناظر (مسئول اتفاقات ) ارائه می دهد . فرم ها جهت اطلاع و ذخیره سازی به واحد بهره برداری خرم آباد و ستاد ارسال میگردد.

 

نحوه پشتیبان گیری حوادث و گزارش کار : با توجه به اینکه سیستم ثبت حوادث به سرور مرکزی متصل می باشد ، حوادث بطور خودکار در اتوماسیون ثبت میشود.

   دانلود : tamirat_fazelab.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : tamirat ab.pdf           حجم فایل 104 KB
   دانلود : soratjalase.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : lavazem.pdf           حجم فایل 94 KB