پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امور مشترکين > شرح اصلاح قبوض 

 

 

          اصلاح قبوض :

            موارد اصلاح شامل :

              الف) اشتباه مأمور قرائت

               ب) طبق گزارش مامور و بر اساس بند 30-4 و 9-4 آیین نامه  عملیاتی کنتور خراب / بدون کنتور

               پ) شکستگی شبکه داخلی

               ت) اصلاحیه اشتباه سیستم در محاسبات

               ج) تعدیل جریمه الگو بر اساس خانوار شمار

                د) اصلاح آبونمان بر اساس قطر در مواردی که اشتباه صورت گرفته

                و) تعدیل کارمزد دفع فاضلاب در مواردی که اشتباه صادر شده است

                ن) تغییر کاربری

            * تبصره : شناسایی اشتباهات فوق از طرق زیر امکان پذیر است:

    1- اعلام مشترک و تست کنتور و شبکه توسط مامور ( در صورتی که در تست کنتور صحت گفته های مشترک مبنی بر خرابی کنتور تأیید گردد، هزینه های واریز جهت تست کنتور توسط مشترک عودت نخواهد شد. در غیر اینصورت جزء پرداختی های صورتحساب آب بهاء وی محاسبه می گردد.)

    2- اپراتور

    3- مسئول پذیرش

    4- مسئول درآمد

    5- رئیس مشترکین

           الف ) اشتباه مأمور قرائت:

 1.    الصاق فرم بازدید و تست کنتور مشترکین به شماره AFF-040-00به قبض مشترک
 2.    واریز حق بازدید توسط مشترک و سپس بازدید ( در صورتی که اشتباه مامور قرائت محرز باشد مبلغ بازدید به مشترک عودت می گردد.)
 3.    بازدید توسط مامور: لیست شماره کنتور و وضعیت کنتور جهت سلامت کنتور و کاردکس مشترک پیوست برگه بازدید شود.
 4.    تحویل واحد اصلاحات جهت محاسبه و اصلاح
 5.    کنترل توسط رئیس مشترکین و صدور دستور جهت اصلاح به واحد کامپیوتر
 6.    انجام اصلاحات و ارسال به واحد اصلاحات
 7.    صدور فیش اصلاحی تحویل به مشترک جهت پرداخت  

           ت ) اصلاحیه اشتباه سیستم در براساس بند 57-4 آیین نامه عملیاتی :

 1. اعلام توسط مشترک : در صورت اعلام مشترک ، رئیس خدمات مشترکین و درآمد صورتحساب را کنترل و در صورت تأیید برای اصلاح و تعدیل به کمیته مربوطه ارسال می دارد.
 2. از طریق کنترل نمونه ای نیز میتوان به اشتباه سیستم در محاسبات صورتحساب پی برد . که در این صورت ضمن اصلاح صورتحساب موارد جهت اصلاح سیستم به معاونت خدمات مشترکین و درآمد اعلام میگردد.

             ج) تعدیل جریمه الگو بر اساس خانوارشمار:

               نکته : جریمه الگو برای بیش از یک خانوار استفاده کننده از یک اشتراک برای یک سال در سیستم ثبت می شود.

 1.   دریافت دو مورد سرکوپن های خواروبار، تعداد خانوار افراد استفاده کننده از اشتراک مربوطه و فتوکپی شناسنامه اعضای خانواده آنها
 2.   بازدید از ملک جهت صحت و سقم اعتراض و تحقیقات محلی از همسایگان ملک
 3.   بررسی جهت تأیید جریمه الگو
 4.   دریافت تعهد از مشترک

             و) شبکه سنتی فاضلاب:

 1.   الصاق فرم اصلاحیه ضمیمه فیش و تحویل به مسئول شبکه فاضلاب
 2.   در صورتی که مشترک فاقد شبکه فاضلاب باشد جهت جمع آوری به واحد اعتراضات تحویل داده می شود.
 3.   انجام اصلاحات و برگشت کارمزد دفع فاضلاب به مشترک (در حساب بستانکاری مشترک ثبت می شود.