پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امور مشترکين > خدمات پس از فروش  

خدمات پس از فروش:

 

خدمات پس از فروش مطابق نیازمندی های تعیین شده به دو صورت به مشترکین ارائه میگردد:

1-     درخواست مشترک                

2- تشخیص شرکت

این دستورالعمل شامل هفت بخش می باشد که هر بخش شامل مراحل مختلفی است :

6-1- قرائت کنتور و توزیع قبوض

6-2- اصلاح قبوض

6-3- جمع آوری انشعاب

6-4- جابجایی انشعاب

6-5- تعویض کنتور

6-6- قطع و وصل انشعاب

6-7- تغییر نام اشتراک

کلیات اقدامات صورت گرفته در جهت برآورده سازی خدمات پس از فروش بشرح ذیل می باشد:

1- پس از نصب انشعاب برابر کد شناسایی که برای مشترک تعیین شده بر اساس بخش 6-1،در زمانهای تعیین شده نسبت به قرائت کنتور و صدور قبوض آب بها ء ، به منظور مشخص شدن مصرف و تحویل آن به مشترک اقدام میگردد.

2- در صورت اعتراض مشترک نسبت به قبض صادر شده برابر بخش 6-2 ، مراحل اصلاح قبوض انجام

می پذیرد و چنانچه نیاز به آزمایش و لوازم اندازه گیری باشد ، اقدام لازم بعمل خواهد آمدو در صورت تشخیص خرابی کنتور برابر دستورالعمل تعویض ، اقدام خواهد شد.

3- در صورتی که محل نصب کنتور نامناسب باشد ، طبق بخش 6-4 ، نسبت به جابجایی و نصب کنتور ، در مکان مناسب اقدام میگردد. چنانچه مشترک افزایش تعداد واحد داشته باشد ، کاربری انشعاب تغییر یابد ، ظرفیت قرارداد تغییر کند ، نیاز به تغییر مسیر انشعاب باشد برابر دستورالعمل تغییر ظرفیت قراردادی ( قطر ) انشعاب و تغییر مسیر انشعاب اقدام میگردد.

4- به منظور تهیه پاسخ استعلام محضر در خصوص تسویه حساب با مشترک بر اساس دستورالعمل استعلام آیین نامه عملیاتی اقدام میگردد . مالک انشعاب میتواند تقاضای تغییر نام پرونده آب را از شرکت بنماید ، در این صورت طبق مراحل بخش 6-7 ، و آیین نامه عملیاتی اقدام میگردد.

5- در صورتی که مشترک یا مصرف کننده در خواست قطع موقت انشعاب را بنماید ،  شرکت تشخیص به قطع موقت یا وصل انشعاب  دهد ،  برچیدن دائم انشعاب توسط مشترک درخواست شود و یا اینکه شرکت تشخیص دهد نسبت به جمع آوری انشعاب ،  طبق آیین نامه عملیاتی و دستوالعمل های مربوطه اقدام میگردد.

 
 
 
   دانلود : taviz.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : tagheer nam.pdf           حجم فایل 100 KB
   دانلود : sh_kontor.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : pasokh_estelam.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : moarefi.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : khanevar.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : jamavari.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : jabejaee.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : ghatovasl.pdf           حجم فایل 94 KB