پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امور مشترکين > شرح فروش انشعاب آب و فاضلاب 

          شرح اقدامات فروش انشعاب :

 

ابتدا شرایط متقاضی در واحد پذیرش خدمات مشترکین انجام میگیرد و پس از کسب اطلاعات مورد نیاز ، امکان سنجی واگذاری یا عدم واگذاری انشعاب بعمل می آید . در صورت وجود امکانات و شرایط فنی و بهره برداری قانونی ، فرم درخواست نصب انشعاب آب و فاضلاب به شماره  AFF-134-00 توسط متقاضی تکمیل و پس از اطمینان کامل مراحل بازدید و مساحی انجام میگیرد. در مرحله بعدی هزینه های عمومی برقراری انشعاب محاسبه شده و به مشترک اعلام میگردد. پس از دریافت هزینه های مربوطه بصورت نقد یا اقساط مشترک پذیرفته شده و به واحد نصب انشعاب معرفی میگردد. فرم مذکوردر دو نسخه تهیه میشود نسخه اصلی (سفید رنگ) پس از انجام کار توسط پیمانکار مربوطه به امورات جهت درج در پرونده تحویل داده میشود. نسخه دوم (زرد رنگ) پس از اتمام کار و تأیید توسط مشترک به وی تحویل داده میشود.

 

 

6-1- فروش انشعاب آب و فاضلاب :

1.     مراجعه متقاضی و تکمیل فرم AFF-135-00 و ارائه مدارک مورد نیاز

2.     بررسی مدارک توسط مسئول پذیرش و تشکیل پرونده

3.     ارسال پرونده به واحد فنی

4.     بازدید از ملک توسط مامور فنی جهت بررسی امکان خدمات دهی آب و فاضلاب و تکمیل فرم فوق

5.     ارسال پرونده به رئیس مشترکین و درآمد

6.     در صورتی که امکان خدمات دهی وجود نداشته باشد ،پرونده متقاضی تا زمان ایجاد شبکه ذخیره موقت میگردد.در غیر این صورت پرونده برای انجام محاسبات به واحد کامپیوتر ارسال میشود.

7.     انجام محاسبات بر اساس کاربری تعداد واحد و یا ظرفیت قراردادی

8.     کنترل محاسبات توسط مسئول درآمد

9.     ارسال پرونده به حسابداری و صدور فیش بانکی

10. مراجعه متقاضی به بانک و پرداخت هزینه های مشخص شده

11. ثبت پرداختی های متقاضی توسط کاربر رایانه و اختصاص شماره اشتراک به متقاضی

12. صدور سند حسابداری فروش انشعاب

13. کنترل پرونده توسط رئیس خدمات مشترکین و درآمد برای رفع نواقص پرونده

14. صدور برگ نصب و ارسال به واحد مربوطه

15. ارسال پرونده به واحد پشتیبان گیری

16. تحویل برگ نصب به ناظر نصب جهت ارائه به پیمانکار

17. نصب انشعاب توسط پیمانکار

18. ارسال برگ نصب به کاربر رایانه و ثبت در سیستم توسط آن

19. ارسال برگ نصب به پشتیبان گیری جهت درج در پرونده مشترک

 

 

6-2- بانضمام فرم درخواست انشعاب ،فرم قرارداد فی مابین شرکت آبفا و مشترک به شماره AFF-136-00

به متقاضی جهت تکمیل ارائه میگردد. این قرارداد شامل 5 ماده می باشد و تعهدات شرکت آب و فاضلاب لرستان و مشترک را ذکر میکند.

6-3- درصورتی که مشترک تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی یا کمیته امداد امام باشد،از فرم تخفیفات ویژه به شماره AFF-138-00 جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به امورآب و فاضلاب خرم آباد استفاده می نماید.

 

   دانلود : فرم قرارداد.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : فرم درخواست نصب انشعاب فاضلاب.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : فرم درخواست نصب انشعاب آب.pdf           حجم فایل 109 KB
   دانلود : دستورالعمل فروش انشعاب.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : takhfif.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود : tahod.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : khrid.pdf           حجم فایل 116 KB